วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๑๐.๓๐- ๑๑.๓๐ น.
 • สอนชั้น ป. ๕แทนครูธวัชชัย เนื่องจากท่านติดประชุมเป็นเวลาสองวัน
 • บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
 • พักเที่ยง
 • ช่วงบ่ายทดสอบการอ่านของนักเรียน
 • ดูแลการทำโครงการ ชุมชนใหม่ ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัยจากยุงร้าย ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
 • สอนชั้น ป. ๓ แทนครูธวัชชัย เนื่องจากท่านติดประชุมเป็นเวลาสองวัน
 • บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
 • ช่ายทำความสะอาดห้องธุระการ
 • พักเที่ยง
 • ช่วงบ่ายทดสอบการอ่านของนักเรียน

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙. ๐๐ น.
 • จัดเอกสารกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 • ฟังการประกาศการประมินผลโรงเรียนของ (สมศ)
 • พักเที่ยง
 • เข้าสอนแทนครูจีราภรณ์ ชั้น ป. ๖ จำนวน ๒ คาบในช่วงบ่าย

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 • ตรวจข้อสอบ พูดคุยให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการ (สมศ)
 • พักเที่ยง
 • คุมชั้นเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔, ๕, ๖

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕

 • วันที่ สาม ของสัปดาห์ที่ เก้า 
 • งานในโรงเรียนยุ่งมาก เนื่องจากต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมเพื่อ การประเมินของคณะกรรมการ (สมศ)
 • คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนเป็นเวลา สามวัน วันนี้เป็นวันแรกของการประเมิน
 • คณะกรรมการมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้า
 •  ดูการเดินมาเรียนของนักเรียน 
 • ดูการเข้าแถวหน้าเสาธง การร้องเพลงชาติ
 • ดูการทำกิจกรรมของนักเรียน
 • และดูเอกสาของทางโรงเรียน
 • สอนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖
 • ดูแลชั้นประถมปีที่ ๕ และความเรียบร้อย ไม่ให้นักเรียนออกจากห้องเรียน

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕ •  หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อย นักเรียนแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมรักการอ่าน
 เป็นกิจกรรม   ที่สร้างเสริมการอ่านของนักเรียนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และใช้เลาว่างให้เป็นประโยชย์ ตามชั้นเรียน
 • คาบแรกสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 • บันทึกการปฏิบัติงาน
 • ช่วยครูพี้เลี้ยงเตรียมเอกสาร สำหรับการประเมินภายนอก 
 • คาบที่ ๓ ครูจิราภรณ์ให้เข้าสอนแทน ชั้น ป. ๔ แทนครูอนันต์ เนื่องด้วยครูไปราชการ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 •  หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อย นักเรียนได้ทำกิจกรรมกายบริหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสุภาพของนักเรียน 
 • คาบแรกสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • บันทึกการปฏิบัติงาน
 • ช่วยครูจิราภรณ์ถ่ายเอกสาร
 • ส่งสมุด การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให้ผู้บริหารโรงเรียนตรวจ
 • ส่งแผนการสอนให้ครูพี้เลี้ยง
 • คาบที่ ๕ ครูจิราภรณ์ให้เข้าสอนแทน ชั้น ป. ๑

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕๕

เริ่มต้นสัปดาห์ที่ ๘ของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา การเรียนการสอนปรับเปลี่ยลเวลาเหมือนเดิม คือ เรียน ๖๐ นาที

 • วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขออนุญาติทางโรงเรียน ลากิจเป็นเวลา ๑ วัน เนื่องจากกลับไปเฝ้าไข้ ป้าที่ป่วยหนักที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ หาดใหญ่) 


วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕วันที่ ๒๘ - ๒๙มิถุนายน ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนชุมชนใหม่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครื่อข่าย

 ตำบลโพธิ์ทอง ณ โรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕


 • เป็นวันที่สองของสัปดาห์ที่๗ ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • ในช่วงเช้าของสัปดาห์นี้ ไม่มีการเรียนการสอน เพราะให้นักกีฬาซ้อมอย่างเต็มที่
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๐๐ น.
 • ในช่วงบ่าย ทำการเรียนการสอน สองคาบ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • นักเรียนซ้อมเดินขบานพาเหรดและดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๓๐น. 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕


 • เป็นสัปดาห์ที่๗ ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • ในช่วงเช้าของสัปดาห์นี้ ไม่มีการเรียนการสอน เพราะให้นักกีฬาซ้อมอย่างเต็มที่
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๐๐ น.
 • ในช่วงบ่าย ทำการเรียนการสอน สองคาบ  สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • นักเรียนซ้อมเดินขบานพาเหรดและดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๓๐น.      

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 • วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
   •  ๐๗.๒๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
   •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
   • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
   • ดูแลการทำกิจกรรม การอ่านของนักเรียน
   • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น.
   • ช่วยดูแลการแปรงฟันของนักเรียน
   •  เริ่มสอนเวลา ๑๑.๕๐-๑๒.๔๐น.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
   •  ๑๒.๔๐- ๑๓.๓๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
   • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ วันนี้คัดเลือกนักเรียนที่จะแข่งขันกีฬาประเภทกีฑา ระยะการวิ่งต่างๆ รุ่นไม่เกิน 12 และรุ่นไม่เกิน 14 ปี 
   • กลับหอพักเวลา ๑๖.๓๐น.      

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 • วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
  •  ๐๗.๒๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • ดูแลการทำกิจกรรม การอ่านของนักเรียน และต่อด้วยการฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียน ให้นักเรียนซ้อมกีฬาทั้งภาคเช้า และวันนี้ใช้เวลาในภาคเช้า ซ้อมเดินขบวนพาเหรด คัดเลือกนักเรียนและ ซ้อมการตีกลอง เนื่องจากใกล้ถึงวันแข่งขัน  
  • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๐๙.๒๐- ๑๐.๑๐ น. 
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น.
  • ช่วยดูแลการแปรงฟันของนักเรียน
  • ถ่ายเอกสารใ้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ ในช่วงบ่าย
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.  

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 • วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
  •  ๐๗.๒๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • ดูแลการทำกิจกรรม การอ่านของนักเรียน และต่อด้วยการฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียน ให้นักเรียนซ้อมกีฬาทั้งภาคเช้า และวันนี้ใช้เวลาในภาคเช้า ซ้อมเดินขบวนพาเหรด คัดเลือกนักเรียนและ ซ้อมการตีกลอง เนื่องจากใกล้ถึงวันแข่งขัน  
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น.
  • ช่วยดูแลการแปรงฟันของนักเรียน
  • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ 
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.  

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
  •  ๐๗.๒๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • ดูแลการทำกิจกรรม การอ่านของนักเรียน และต่อด้วยการฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียน ให้นักเรียนซ้อมกีฬาทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย ภาคเช้าใช้เวลาในการซ้อมกีฬาตั้งแต่ ๐๗.๓๐- ๐๙.๒๐ น. 
  • คาบที่สาม เวลา ๑๑.๑๐- ๑๑.๐๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น.
  • ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดสื่อการสอนชั้นประถมปีที่ 2 
  • ช่วยดูแลการแปรงฟันของนักเรียน
  • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ 
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.  

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 • วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
  •  เป็นสัปดาห์ที่๖ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
  •  ๐๗.๒๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • ดูแลการทำกิจกรรม การอ่านของนักเรียน
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น.
  • ช่วยดูแลการแปรงฟันของนักเรียน
  •  เริ่มสอนเวลา ๑๑.๕๐-๑๒.๔๐น.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
  •  ๑๒.๔๐- ๑๓.๓๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ วันนี้คัดเลือกนักเรียนที่จะแข่งขันกีฬาประเภทกีฑา ระยะการวิ่งต่างๆ รุ่นไม่เกิน 12 ปี 
  • เข้าร่วมประชุมกับคณะครู ชี้แจงเรื่องการเตรียมพร้อมแข่งกีฬา   เรื่องเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อเตรียมการสำหรับการมาประเมินโรงเรียนของขณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.      

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

 •  ๐๗.๒๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน บริเวณอาครเรียนอนุบาล
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมของนักเรียน เช่น การอ่านข่าว และการอ่านหนังสือ ตั้งแต่ชั้น ป.1- ม. 3 
 •  ๐๙.๒๐ - ๑๐.๑๐น.สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๐๐ น.
 •  ช่วยงานครูพี่เลี้ยงที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.      

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

 •  ๐๗.๒๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน บริเวณอาครเรียนอนุบาล
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมของนักเรียน เช่น การอ่านข่าว และการอ่านหนังสือ ตั้งแต่ชั้น ป.1- ม. 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนปฏิบัติในตอนพักเที่ยง แต่เนื่องด้วยต้องเผื่อเวลาไว้ซ้อมกีฬา กิจกรรมการอ่านหนังสือต้องย้ายมาปฏิบัติในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
 •  ๐๘.๓๐-๐๙.๒๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๐๐ น.
 •  ช่วยงานครูพี่เลี้ยงที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.      

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕


 • เป็นสัปดาห์ที่๕ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 •  ๑๐.๑๐- ๑๑.๐๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๐๐ น.
 •  ต้อนรับบุคลากรมาเยี่ยมโรงเรียน
 • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.      

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕


 •  เป็นสัปดาห์ที่๕ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น.
 •  เริ่มสอนเวลา ๑๑.๕๐-๑๒.๔๐น.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
 •  ๑๒.๔๐- ๑๓.๓๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.      

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
     ได้ลาทางโรงเรียนชุมชนใหม่ เป็นเวลา ๑ วัน เนื่องจากกลับไปประชุมเรื่อง กยศ หรือ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
      เริ่มการเรียนการสอน เวลา ๑๒.๑๐ น. เนื่องจากในตอนเช้าทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
      หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมไหว้ครูแล้ว  ทางโรงเรียนได้ทำการเลือก ประธานโรงเรียน โดยมีผู้สมัค
เป็นประธานโรงเรียน ๒ คน  นักเรียนได้ทำการเลือกตั้งประธานโรงเรียน นักเรียนที่ได้เป็นประธานโรงเรียนคือ เด็กหญิงกัญญาวี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อเสร็จกิจกรรมต่างๆ ก็ได้เวลาพักเที่ยงของนักเรียนและคุณครู 
       ในช่วงบ่าย การเรียนการสอนเริ่มตามปกติ และได้รับหน้าที่ สอนเด็กพิเศษ หรือที่เรียกว่า LD 
คละกันตามชั้น จำนวน ๘ คน 
   

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  เป็นวันวิสาฆบูชา ปิกเรียนการสอน


วันที่๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 


 • ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ เรื่อง play safe. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ตรวจการบ้าน
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น. เนื่องด้วยทางโรงเรียนจะมีการแข่งขันกีฬาจึงร่นเวลา ๑๐ นาทีต่อคาบ เพื่อไปแทนการซ้อมกีฬาในช่วงบ่าย
 • ดูแลนักกีฬาโรงเรียน อายุ ระหว่าง๑๐- ๑๒ ปี
 • ดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียน
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น. 

ตารางสอน


  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
  • ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ เรื่อง verb to be. เพราะคาบก่อนนักเรียนไม่สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาได้ สาเหตุ คือ นักเรียนยังไม่รูจักว่า verb to be คือ อะไร ดังนั้นการเรียนการสอนของวันนี้ จึงเป็นการสอนเรื่อง  verb to be  และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ๑๐ ข้อ เพื่อทดสอบความเข้าใจของเนื้อหา
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น. เนื่องด้วยทางโรงเรียนจะมีการแข่งขันกีฬาจึงร่นเวลา ๑๐ นาทีต่อคาบ เพื่อนไปแทนการซ้อมกีฬาในช่วงบ่าย
  • คัดเลือกนักกีฬาโรงเรียน อายุ ระหว่าง๑๐- ๑๒ ปี
  • ดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียน
  • สอนนักเรียนที่ต้องเรียนพิเศษจำนวน ๘ คน 
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.


  ตารางสอน นางสาวพิมพา จงรักษ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนใหม่


  วันเวลา


  08.30-9.30

  9.30-10.30

  10.30-11.30

  11.30-12.30

  12.30-13.30

  13.30-14.30

  14.30-15.30

  วันจันทร์  พั
  ที่
  ภาษาอังกฤษ
        ม. 3
  ภาษาอังกฤษ
        ป.6


  วันอังคาร


  ภาษาอังกฤษ
        ป.6

  ชุมนุมภาษาพาสนุก


  วันพุธ
  ภาษาอังกฤษ
        ป.6


  วันพฤหัส

  ภาษาอังกฤษ
        ม. 3      ลูกเสือ
        ป.6

  วันศุกร์


  ภาษาอังกฤษ
        ม. 3