วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๑๐.๓๐- ๑๑.๓๐ น.
 • สอนชั้น ป. ๕แทนครูธวัชชัย เนื่องจากท่านติดประชุมเป็นเวลาสองวัน
 • บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
 • พักเที่ยง
 • ช่วงบ่ายทดสอบการอ่านของนักเรียน
 • ดูแลการทำโครงการ ชุมชนใหม่ ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัยจากยุงร้าย ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
 • สอนชั้น ป. ๓ แทนครูธวัชชัย เนื่องจากท่านติดประชุมเป็นเวลาสองวัน
 • บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
 • ช่ายทำความสะอาดห้องธุระการ
 • พักเที่ยง
 • ช่วงบ่ายทดสอบการอ่านของนักเรียน

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙. ๐๐ น.
 • จัดเอกสารกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 • ฟังการประกาศการประมินผลโรงเรียนของ (สมศ)
 • พักเที่ยง
 • เข้าสอนแทนครูจีราภรณ์ ชั้น ป. ๖ จำนวน ๒ คาบในช่วงบ่าย

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 • ตรวจข้อสอบ พูดคุยให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการ (สมศ)
 • พักเที่ยง
 • คุมชั้นเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔, ๕, ๖

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕

 • วันที่ สาม ของสัปดาห์ที่ เก้า 
 • งานในโรงเรียนยุ่งมาก เนื่องจากต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมเพื่อ การประเมินของคณะกรรมการ (สมศ)
 • คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนเป็นเวลา สามวัน วันนี้เป็นวันแรกของการประเมิน
 • คณะกรรมการมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้า
 •  ดูการเดินมาเรียนของนักเรียน 
 • ดูการเข้าแถวหน้าเสาธง การร้องเพลงชาติ
 • ดูการทำกิจกรรมของนักเรียน
 • และดูเอกสาของทางโรงเรียน
 • สอนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖
 • ดูแลชั้นประถมปีที่ ๕ และความเรียบร้อย ไม่ให้นักเรียนออกจากห้องเรียน

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕ •  หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อย นักเรียนแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมรักการอ่าน
 เป็นกิจกรรม   ที่สร้างเสริมการอ่านของนักเรียนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และใช้เลาว่างให้เป็นประโยชย์ ตามชั้นเรียน
 • คาบแรกสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 • บันทึกการปฏิบัติงาน
 • ช่วยครูพี้เลี้ยงเตรียมเอกสาร สำหรับการประเมินภายนอก 
 • คาบที่ ๓ ครูจิราภรณ์ให้เข้าสอนแทน ชั้น ป. ๔ แทนครูอนันต์ เนื่องด้วยครูไปราชการ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 •  หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อย นักเรียนได้ทำกิจกรรมกายบริหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสุภาพของนักเรียน 
 • คาบแรกสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • บันทึกการปฏิบัติงาน
 • ช่วยครูจิราภรณ์ถ่ายเอกสาร
 • ส่งสมุด การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให้ผู้บริหารโรงเรียนตรวจ
 • ส่งแผนการสอนให้ครูพี้เลี้ยง
 • คาบที่ ๕ ครูจิราภรณ์ให้เข้าสอนแทน ชั้น ป. ๑

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕๕

เริ่มต้นสัปดาห์ที่ ๘ของการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา การเรียนการสอนปรับเปลี่ยลเวลาเหมือนเดิม คือ เรียน ๖๐ นาที

 • วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขออนุญาติทางโรงเรียน ลากิจเป็นเวลา ๑ วัน เนื่องจากกลับไปเฝ้าไข้ ป้าที่ป่วยหนักที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ หาดใหญ่)