วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

  •  หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อย นักเรียนได้ทำกิจกรรมกายบริหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสุภาพของนักเรียน 
  • คาบแรกสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • บันทึกการปฏิบัติงาน
  • ช่วยครูจิราภรณ์ถ่ายเอกสาร
  • ส่งสมุด การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ให้ผู้บริหารโรงเรียนตรวจ
  • ส่งแผนการสอนให้ครูพี้เลี้ยง
  • คาบที่ ๕ ครูจิราภรณ์ให้เข้าสอนแทน ชั้น ป. ๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น