วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕


 • ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ เรื่อง Adverb of frequency. เตรียมเนื้อหามาให้ เมื่อเริ่ม การเรียนการสอน ปรากฎว่านักเรียนไม่สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาได้ สาเหตุ คือ นักเรียนยังไม่รูจักว่า verb to be คือ อะไร ดังนั้นการเรียนการสอนของวันนี้ จึงเป็นการสอนเรื่อง  verb to be แทน
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น.
 • จัดแฟ้มเอกสารของโรงเรียน
 • เรียนรู้งานกับฝ่ายทะเบียน
 • ช่วงบาย หัวหน้าฝ่ายวัสดุ เรียกพบเพื่อสอบถามถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และของที่มาตกแต่งห้องเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดสรร งบประมาณให้คนละ 1000 บาท จึงได้ทำการเช็ครายการอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพื่อทราบจำวนวน
 • สอนนักเรียนที่ต้องเรียนพิเศษจำนวน ๘ คน 
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น. 

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕


 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ เวลา ๐๘.๓๐-๙๐.๓๐ น.
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น.
 • เวลา๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น. สอนวิชาคณิตศาสรต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ แทนครูจีราภรณ์ เพราะไปราชการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการพัฒนาสื่อ
 • ศึกษารายละเอียดการทำ ปพ๕ ของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบทั้งของ ชั้นประถมศึกษาปีที่๖และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
 • เรียนรู้งานกับฝ่ายทะเบียน
 • ตกบ่ายสอนนักเรียนที่ต้องเรียนพิเศษจำนวน ๘ คน
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น. 

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕


 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • วันนี้ครูเพิ่มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้มอบหมายงานให้ เป็นงานเกี่ยวกับการทำแผนผังตารางสอนของครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน
 • เรียนรู้งานกับฝ่ายทะเบียน
 • ศึกษารายละเอียดการทำ ปพ๕ ของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
 • สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น.
 • กิจกรรมชุมนุม ภาษาพาสนุก
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น. 

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕


 •  เป็นสัปดาห์ที่๓ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น.
 •  เริ่มสอนเวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
 •  ๑๓.๓๐- ๑๔.๓๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.      

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕


 •  เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่๒ ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ สอนชั้นมัธมศึกษาปีที่๒
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น. หลังพักเที่ยงพูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • คาบที่ ๔  -เป็นต้นไป ทางโรงเรียนนัดประชุม และมอบหมายภาระงานต่างๆ
 • กลับหอพักเวลา ๑๗.๐๐น.

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕


 ปฎิบัติงานในโรงเรียนตอนเช้า เช่น ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน
 การเข้าแถว เคารพธงชาติ
           เริ่มสอนคาบที่สองเวลา ๐๙.๓๐- ๑๐.๓๐ น. วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนบางคนตั้งใจเรียนมาก แต่บางคนก็นั่คุยส่งเสียงรบกวนเพื่อนคนอื่นๆ จึงได้ห้ามปรามเป็นบาครั้ง หลังจากนั้นสอนตามปกติ และให้นักเรียนจับกลุ่นกันทำกิจกรรม
ตอนศึกษาดูงานที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • ๘.๓๐-๑๙.๓๐ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
 • สอนเพิ่มเติมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ จำนวน ๕ คน เนื่องจากนักเรียนเรียนไม่ทันเพื่อน 

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕


 •  เป็นสัปดาห์ที่๒ ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 •  ๐๘.๓๐ ใด้รับมอบหมายให้ดูแลชั้นอนุบาล ๒ เนื่องจากครูประจำชั้นลากิจเป็นเวลา๒ วัน
 • คาบที่สอง สอนวิชาสังคมศึกษาแทน คุณครูเพ่ิ่มศักดิ์ เนื่องจากท่านติดประชุมในช่วงเช้า
 • ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น. หลังพักเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลี้ยงไอศครีม
 • คาบที่ ๔  เป็นชั่วโมงของกิจกรรมชุมนุม ซึ่งดิฉันมีหน้าที่ดูแลและจัดกิจกรรมให้กับชุมนุมภาษาพาสนุก
 • คาบเรียนที่๕ เป็นคาบว่างจึงศึกษางานโรงเรียน
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 •  เป็นสัปดาห์ที่๒ ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 •  ๐๘.๓๐ ใด้รับมอบหมายให้ดูแลชั้นอนุบาล ๒ เนื่องจากครูประจำชั้นลากิจเป็นเวลา๒ วัน
 • สอน A-Z ให้เด็กอนุบาล๒
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น.
 •  เริ่มสอนเวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
 •  ๑๓.๓๐- ๑๔.๓๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนชุมชนใหม่


 วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     
      วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แรก    วันนี้เป็นครูเวรประจำวันศุกร์ ซึ่งก็มีหน้าที่ดูแลการประปฎิบัติกิจจกรรมของนักรียนทั้งในตอนเช้าและในตอนเย็น  วันนี้สอนคาบที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ นักเรียนตื้นเต้นกับการดูคะแนนในแบบทดสอบชิ้นแรก และพอใจในคำชมเชย นักเรียนที่โดนทำโทษในคาบเรียนที่แล้วก็มีพฤติกรรมดีขึ้น ไม่คุยเสียงดัง ตั้งใจเรียนและทำแบบฝึกเสร็จเป็นคนแรก 
        การเรียนการสอนของวันนี้ ถือว่าน่าพอใจ เพราะนักเรียนตั้งใจ  และสามารถทำแบบทดสอบได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนักเรียนผู้ชายก็พอทำตามเพื่อนๆ ไปได้บ้าง
        ปัญหาที่ควรแก้ไขในวันนี้ ต้องพยายามย้ำ ความหมายของคำศัพท์บ่อยๆ เพราะปัญหาในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักกเรียนมาจาก นักเรียนไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่
        การช่วยเหลืองานโรงเรียนในวันนี้ คือ รวมแฟ้มเอกสาร ดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ช่วยครูพี้เลี้ยงทำแฟ้มประกันสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๒

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนชุมชนใหม่


วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕


            ปฎิบัติงานในโรงเรียนตอนเช้า เช่น ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน
 การเข้าแถว เคารพธงชาติ
           เริ่มสอนคาบที่สองเวลา ๐๙.๓๐- ๑๐.๓๐ น. วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรก จึงได้ทำการแนะนำตัว
 หลังจากนั้นได้สอบถามการเรรียนของนักเรียน ทัศนคติของนักเรีนต่อวชาภาษาอังกฤษ และได้ทำการทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ โดยการเขียนตามคำบอก ๑๐ คำ คือ tiger, lion, bee, snake, giraffe, rabbit, fish, cat, dog and crocodile.  เมื่อนำสมุดของนักเรียนมาตรวจ ก็ทราบผลว่า คำที่นักเรียนเขียนถูกมีเฉพาะคำว่า cat, dog เท่านั้น ส่วนคำอื่นเขียนผิดหมดเลย ซึ่งดิฉันคิดว่า นักเรียนน่าจะมีปัญหาด้านการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
            ปัญหาที่พบ ความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชาภาษาอังกฤษอยุ่ในระดับต่ำกว่าเกณ์
            แนวทางการแก้ไข พยายามให้นักเรียนท่องคำศัพทื และให้นักเรียนอ่านออกเสียงบ่อยขึ้น

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
          
        มาถึงโรงเรียนเวลา ๐๗-๓๐ น. ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน  และเข้าแถวเคารพธงชาติคาบแรกของวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ เวลา ๐๘.๓๐- ๐๙.๓๐ น. ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖วันนี้เริ่มนำเข้าสุ่บทเรียนที่ ๑ เรื่อง what do you want to be ?สอนคำศัพท์ ในเนื้อหาแค่ ๖ คำ ให้นักเรียนอ่านตาม และบอกความหมาย แต่ปัญหาที่พบในวันนี้คือนักเรียนกว่าครึ่งห้องอ่านคำศัพท์ไม่ได้ เมื่อได้สอบถามถึงสาเหตุ พบว่า นักเรียนไม่รู้จักพยัชนะภาษาอังกฤษ จึงสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้หาวิธีช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

problems in classroom

นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอักฤษอยู่ในระดับต่ำ เช่น นักเรียนไม่รู้คำศัพท์เป็นส่วนใหญ่

นักเรียนครึ่งหนึ่งจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ยังจำพยัญชนะภาษาอังกฤษไม่ได้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพื้นฐานภาษาอักฤษต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น ด้านไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรทราบ

จึงเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามวัตุประสงค์ที่ตั้งไว้
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
    
 คาบแรกของวันนี้ เริ่มสอนตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐น. ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่๖ คาบแรกของการสอน เริ่มโดยการแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการ ทำความรู้จักกับนักเรียน ทดสอบความรู้ของนักเรียน เช่นทดสอบความรู้เกี่ยวกับศัพท์ต่างๆ ซึ่งทำให้รู้ว่านักเรียนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน
    
 ปัญหาที่พบ 

นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำ เช่น นักเรียนไม่รู้คำศัพท์เป็นส่วนใหญ่

ช่วงบ่าย ช่วยงานในห้องธุระการ จัดแฟ้มเอกสาร เรียนรู้งานจากครูพี้เลี้ยง ดูแลการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนชุมชนใหม่

           วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 


เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของนักเรียน โรงเรียนชุมชนใหม่
และเป็นวันแรกที่ดิฉันได้พบปะกับนักเรียน ก่อนหน้านี้ ๒-๓ วัน 
ทางโรงเรีนชุมชนใหม่ได้มีการประชุม คณะครู ซึ่งดิฉันก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย หัวข้อในการประชุมก็มีหลายเรื่องที่ผู้อำนวยการ ต้องแจ้งให้ทราบ หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้ชี้แจงเกี่ยวกับตารางสอน โดยจัดตารางสอนทั้งหมด ๘ ชั่วโมง/ สัปดาห์ ตามที่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาวันนี้ คือ เรียนรู้งานทั่วไปในโรงเรียน ช่วยแจกหนังสือเรียนสมุด เครื่องเขียนให้กับนักเรียน พบปะผู้ปกครองของนักเรียน และช่วงบ่ายเข้าประชุมกับครูพี่เลี้ยง