วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕  •  หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อย นักเรียนแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมรักการอ่าน
 เป็นกิจกรรม   ที่สร้างเสริมการอ่านของนักเรียนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และใช้เลาว่างให้เป็นประโยชย์ ตามชั้นเรียน
  • คาบแรกสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  • บันทึกการปฏิบัติงาน
  • ช่วยครูพี้เลี้ยงเตรียมเอกสาร สำหรับการประเมินภายนอก 
  • คาบที่ ๓ ครูจิราภรณ์ให้เข้าสอนแทน ชั้น ป. ๔ แทนครูอนันต์ เนื่องด้วยครูไปราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น