วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕


  • ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ เรื่อง Adverb of frequency. เตรียมเนื้อหามาให้ เมื่อเริ่ม การเรียนการสอน ปรากฎว่านักเรียนไม่สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาได้ สาเหตุ คือ นักเรียนยังไม่รูจักว่า verb to be คือ อะไร ดังนั้นการเรียนการสอนของวันนี้ จึงเป็นการสอนเรื่อง  verb to be แทน
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น.
  • จัดแฟ้มเอกสารของโรงเรียน
  • เรียนรู้งานกับฝ่ายทะเบียน
  • ช่วงบาย หัวหน้าฝ่ายวัสดุ เรียกพบเพื่อสอบถามถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และของที่มาตกแต่งห้องเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดสรร งบประมาณให้คนละ 1000 บาท จึงได้ทำการเช็ครายการอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพื่อทราบจำวนวน
  • สอนนักเรียนที่ต้องเรียนพิเศษจำนวน ๘ คน 
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น