วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕


 •  เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่๒ ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ สอนชั้นมัธมศึกษาปีที่๒
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น. หลังพักเที่ยงพูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • คาบที่ ๔  -เป็นต้นไป ทางโรงเรียนนัดประชุม และมอบหมายภาระงานต่างๆ
 • กลับหอพักเวลา ๑๗.๐๐น.

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕


 ปฎิบัติงานในโรงเรียนตอนเช้า เช่น ดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน
 การเข้าแถว เคารพธงชาติ
           เริ่มสอนคาบที่สองเวลา ๐๙.๓๐- ๑๐.๓๐ น. วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนบางคนตั้งใจเรียนมาก แต่บางคนก็นั่คุยส่งเสียงรบกวนเพื่อนคนอื่นๆ จึงได้ห้ามปรามเป็นบาครั้ง หลังจากนั้นสอนตามปกติ และให้นักเรียนจับกลุ่นกันทำกิจกรรม
ตอนศึกษาดูงานที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • ๘.๓๐-๑๙.๓๐ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
 • สอนเพิ่มเติมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ จำนวน ๕ คน เนื่องจากนักเรียนเรียนไม่ทันเพื่อน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น