วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

problems in classroom

นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอักฤษอยู่ในระดับต่ำ เช่น นักเรียนไม่รู้คำศัพท์เป็นส่วนใหญ่

นักเรียนครึ่งหนึ่งจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ยังจำพยัญชนะภาษาอังกฤษไม่ได้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพื้นฐานภาษาอักฤษต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น ด้านไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรทราบ

จึงเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามวัตุประสงค์ที่ตั้งไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น