วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
    
 คาบแรกของวันนี้ เริ่มสอนตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐น. ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่๖ คาบแรกของการสอน เริ่มโดยการแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการ ทำความรู้จักกับนักเรียน ทดสอบความรู้ของนักเรียน เช่นทดสอบความรู้เกี่ยวกับศัพท์ต่างๆ ซึ่งทำให้รู้ว่านักเรียนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน
    
 ปัญหาที่พบ 

นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำ เช่น นักเรียนไม่รู้คำศัพท์เป็นส่วนใหญ่

ช่วงบ่าย ช่วยงานในห้องธุระการ จัดแฟ้มเอกสาร เรียนรู้งานจากครูพี้เลี้ยง ดูแลการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น